Discussion Forum

Giảng viên và anh/chị trưởng lớp/phó trưởng lớp lập "topic" và tất cả các anh chị trong lớp 1 có thể đọc và comment